Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

3318 9de7
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaBadyl Badyl
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viacalvados calvados
7664 1beb 500
Reposted fromerial erial viastonerr stonerr
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viastonerr stonerr

March 12 2017

5991 de52
Reposted fromerial erial via13-days 13-days
3102 0775 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaabsolem absolem
9798 8a26
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaabsolem absolem
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viaForestMan ForestMan

Dwa dni spędziłam na klikaniu w kolejne przepisy kulinarne i czuję, że wyskakuje mi taka nerwowa fałda intelektualna – porozwijaj się, porozwijaj! A ja stoję z rozłożonymi rękami i mówię: „no, ale jak mam się rozwijać, skoro właściwie nie wiem, w którym kierunku chciałabym pójść?”

— Najgorszy człowiek na świecie

March 05 2017

3612 3214
Leslie Ann O'Dell
Reposted fromcorvax corvax viaLuukka Luukka
ci młodzi ludzie
dziewczyny i chłopcy
mówią szybko niewyraźnie
mówią że szukają „siebie”
szukają miłości boga
zbierają się w wielkie stada
grupy grona gromady
sto tysięcy dwieście pięćset
milion Czy to nie błąd
czy rzeczywiście
można w tym tłumie
odnaleźć siebie
nadzieję miłość wiarę
czy „najpiękniej” unosi się do nieba
modlitwa miliona spoconych
ciał czy o to chodziło
Nauczycielowi
jeden skowronek
jedna nuta dotrze do Ukrytego
ale milion skowronków
to jest coś monstrualnego
opamiętajcie się młodzi przyjaciele
jesteście przerabiani
na masę
masę ludzką
masowego odbiorcę
jesteście przerabiani
na ciemną masę
na masę towarową
proszę was
nie bójcie się samotności
nie bójcie się ciszy
nie bójcie się „nudy”
pamiętajcie
że milczenie jest wymowne
że nienawiść krzyczy ryczy
ujada i wyje
miłość uśmiecha się milczy
czeka na was
— Tadeusz Różewicz  (via talking-about-darkness)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaLuukka Luukka
6562 5312 500
Reposted fromhighhopes highhopes viaLuukka Luukka
4092 5eff 500
Reposted fromPoranny Poranny viatoffifee toffifee

February 26 2017

Reposted fromjasminum jasminum viakurdebele kurdebele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl